Handelsbetingelser

Disse almindelige handelsbetingelser finder anvendelse ved enhver samhandel mellem Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant og gæsten. Eventuelle fravigelser fra disse handelsbetingelser og vilkår skal være foretaget ved skriftlig aftale mellem parterne.

Reservation og ordrebekræftelse

Når Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant har modtaget reservationen, fremsender Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant snarest muligt en ordrebekræftelse til den angivne e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse samt en oversigt over reservationen, herunder reservationsnummer m.v.

Endelig aftale anses for indgået ved modtagelse af vores ordrebekræftelse. Alene indholdet af ordrebekræftelsen er bindende for Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant.

Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant tager forbehold for eventuelle fejl i priser, ledige værelser og lignende udbudsmateriale på hjemmesiden.

Gæsten skal ved online-værelsesreservation afgive de nødvendige personlige oplysninger, der kræves af offentlige myndigheder, samt er nødvendige for Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurants registrering af den eller de personer, der skal bo på hotellet.

Alle gæster skal bl.a. oplyse deres fulde navn, adresse og telefonnummer. Ved ankomst skal gæsten fremvise gyldig legitimation og med sin underskrift bekræfte oplysningerne.
Behandling af personlige oplysninger sker i henhold til gældende lovgivning og i henhold til punkt 8.

Priser

Alle priser oplyst på hjemmesiden er inklusive moms og i danske kroner, medmindre andet er angivet.

Den samlede pris, som fremgår af ordrebekræftelsen og som oplyses inden reservationen, angives på hjemmesiden, er inklusive moms, gebyrer og eventuelle andre omkostninger.

Bemærk at alt værelsesudlejning sker momsfrit iht. Momslovens §13, stk. 1, idet der er tale om formidling af ferielejligheder, der ikke er ejet af Langhoff & Juul Boutique Hotel ApS.

Betalingsbetingelser

Betaling af ordren sker ved ankomst til Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant. Ved reservation oplyses kreditkort som garanti for betaling af opholdet.

For ophold mærket ”non-refundable” eller ”Bedste pris” bliver betaling trukket ved bestilling på det oplyste kreditkort.

Vi accepterer følgende betalingsmidler: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Union Pay, JCB og American Express.

Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU/EØS bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgå af din kvittering. Gebyrsatsen vil afhænge af typen af betalingskort, og hvor det er udstedt. For American Express gælder, at alle transaktioner bliver pålagt et gebyr.

Ankomst og afrejse

Hvis ikke andet er aftalt, er værelset til rådighed fra kl. 14.00 på ankomstdagen til kl. 10.00 på afrejsedagen. Overholdes afrejsetidspunktet ikke, forbeholder Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant sig retten til at påføre en ekstra nat på regningen.

Brug af værelset ud over det angivne ankomst- og afrejsetidspunkt kan aftales mod særskilt betaling.

Fortrydelsesret

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der ikke gælder nogen lovbestemt fortrydelsesret ved reservationer af hotelværelser eller lignende tjenesteydelser. Reservationer kan således ikke fortrydes, og der henvises til afbestillingsvilkårene nedenfor.

Såfremt gæsten udebliver uden gyldig afbestilling, betales 100 % af den bekræftede pris inkl. moms.

Afbestilling og udeblivelse

Afbestilling kan ske ved skriftlig henvendelse til hotellet senest dagen før ankomst kl. 12.00. Såfremt afbestilling sker rettidigt, vil reservationen blive annulleret.

Afbestilling af ophold inklusive middag i en af vores restauranter skal ske senest kl. 12.00 dagen før ankomst.
Ved afbestilling senere end kl. 12.00 på ankomstdagen eller dagen før ankomst for reservationer inklusive middag betales 100 % af den bekræftede pris inkl. moms.

Såfremt gæsten udebliver uden gyldig afbestilling, betales 100 % af den bekræftede pris inkl. moms.

For ophold mærket ”non-refundable” eller ”Bedste pris” gælder bindende tilmelding, og der er ikke mulighed for afbestilling.

Ændring af reservationer

Bliver det nødvendigt at ændre en reservation, kan Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant kontaktes på telefon +45 86 34 33 00 eller mail hotel@langhoffogjuul.dk for at høre nærmere om muligheden herfor.

Reservationen kan ikke flyttes til andre hoteller i samarbejde med Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant. En flytning til et af de andre hoteller betragtes som en annullering og efterfølgende ny reservation.

Personoplysninger

Ved brug af vores hjemmeside efterlader gæsten personlige oplysninger. Gæsten kan kontakte Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant, såfremt der ønskes oplysning om, hvilke data der er registreret om gæsten, eller hvis oplysninger ønskes slettet eller korrigeret.

Oplysningerne indsamles til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af elektronisk nyhedsbrev m.v. om vores ydelser og virksomhed.

Vi bruger kun oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis gæsten udtrykkeligt har givet sit forudgående samtykke hertil. Gæsten kan altid framelde sig nyhedsbreve m.v., såfremt gæsten ikke ønsker at modtage dem fremover.

Herudover anvendes oplysningerne om gæsten – navn, adresse, e-mail m.v. – kun til at opfylde gæstens bestilling og informere gæsten, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant videregiver i intet tilfælde gæstens oplysninger til tredjemand, medmindre gæsten udtrykkeligt har samtykket til det. Oplysninger vedrørende gæstens bestilling samt eventuelle andre køberoplysninger opbevares efter gældende lovgivning. Opbevaringen sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

Gæsten har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant har registreret om gæsten samt komme med indsigelser mod registreringen.
Såfremt gæsten ønsker, der skal ændres eller slettes i de personlige oplysninger eller gæsten ikke ønsker at modtage yderligere oplysninger fra Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant, skal henvendelse rettes til hotel@langhoffogjuul.dk.

Ansvarsfraskrivelse (force majeure)

Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, naturkatastrofer, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel eller i øvrigt årsager, som ligger uden for Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurants kontrol.

Foreligger der efter Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurants skøn en opfyldelseshindring af ovennævnte art, er såvel gæsten som Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant berettiget til enten straks eller senere at annullere indgåede ikke-opfyldte aftaler, uden dette kan betragtes som misligholdelse fra nogen af parternes side.

Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant og gæsten skal afgøres efter dansk ret ved Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurants hjemting, såfremt det ikke er i strid mod ufravigelige lovregler.

Hvis en domstol måtte finde eventuelle bestemmelser i disse betingelser ugyldige, påvirkes de resterende bestemmelser ikke heraf.

Øvrige vilkår

Kan eventuelle tvister ikke løses mellem Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant og gæsten, er der for gæsten mulighed for at klage til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C. Find yderligere informationer på nævnets hjemmeside www.hrt-ankenaevn.dk

Nævnet behandler klager fra forbrugere over tjenesteydelser, der udbydes af hoteller m.v., såfremt ydelsen, der klages over, ikke overstiger en værdi af kr. 150.000.

Klagenævnet opkræver et gebyr på kr. 150, som tilbagebetales, hvis forbrugeren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen ikke behandles.

lokationen

oplevelsen

Åbningstider

Reception

Restaurant

Kontakt

telefon Reception

+45 86 34 33 00

restauranten

+45 30 57 30 90

Sociale medier